GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Tworogugops logo 5.JPG

 

UE+EFS_L-kolorKAPITAL_LUDZKI

 

 

 

 

 

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE TWORÓG

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – KURSY 2014r.

 

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert.

1.      Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie kursu:      

   a). Kasa fiskalna z obsługą programu magazynowego Subject- 2os.

   b). Wózek widłowy z programem magazynowego Subject- 2 os.

    c). Wózek widłowy- 3 os.

    d.) Kucharz małej gastronomi-1 os.

    2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilość godzin szkolenia, cena za godzinę szkolenia

   b)   miejsca przeprowadzenia kursów,

   c)   informacje dotyczące  materiałów szkoleniowych,

   d)  catering

      3.   Termin realizacji zamówienia: 23 czerwiec-30 listopad 2014

      4.   Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

       6 .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pokój 115. Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: gopstworogefs@op.pl

            lub faksem nr 32 284 68 57, należy złożyć w terminie do: 12.06.2014 do godziny 14:30. 

            Na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

     7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.06.2014 o godzinie 8:00.

     8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2014                                                  

     9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami-Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – ASYSTENT RODZINY 2014R.

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia oferty.

      1.  Przedmiot zamówienia :      

        a)  ASYSTENT RODZINNY- proszę o podanie ceny dla 1 rodziny

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

      3.   Termin realizacji zamówienia: od 19 maj – 23 września  2014 roku

      4. Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 

              do niego zastrzeżeń.

    6.  Oferty należy złożyć w terminie do: 12.05.2014 do godziny 16:30.

    7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.05.2014 o godzinie 8:00.

    8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, po otrzymaniu środków nie później niż     30.11.2014  r.                                               

    9.  Sposób przygotowania oferty:

        Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej komputerowej.   

        Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w   

       siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

       Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w  pokoju 115. Pocztą lub

       elektronicznie na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem po numer 32 284 68 57

 10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

SPOTKANIE  INFORMACYJNO  -  REKRUTACYJNE 2014R.

 

W dniu 17.02.2014 odbyło się spotkanie informacyjno- rekrutacyjne do projektu „ Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg”. W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Zebranym uczestnikom został przedstawiony plan działań w projekcie, ilość przewidywanych uczestników oraz rodzaje planowanych szkoleń: szkolenie z doradcą zawodowym w zakresie podniesienia umiejętności społeczno- zawodowych, szkolenie z psychologiem w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych, przewiduje się kursy zawodowe, wsparcie asystenta rodziny oraz staż. Zostały rozdanie ankiety rekrutacyjne na podstawie których przeprowadzona została kwalifikacja uczestników. Zebrane informacje w ankiecie dotyczyły: sytuacji zawodowej ( praca, bezrobocie, nieaktywność zawodowa), zaingerowania rodzajem kursów oraz sytuacji rodzinnej.

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – ASYSTENT RODZINNY 2013R.

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia oferty.

      1.  Przedmiot zamówienia :      

        a)  ASYSTENT RODZINNY-- proszę o podanie ceny dla 1 rodziny

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

      3.   Termin realizacji zamówienia: od 13 sierpnia – 23 listopada  2012 roku

      4. Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

    6.  Oferty należy złożyć w terminie do: 02.08.2012 do godziny 15:30.

    7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.08.2012 o godzinie 8:00.

    8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2012                                               

    9.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej komputerowej.   

Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”.                     

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w  pokoju 115. Pocztą lub elektronicznie na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem po numer 32 284 68 57

 10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

ZAPYTANIE   CENOWE  -  DORADZTWO 2013R.

 

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert:

2.      Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie kursu:      

a). Indywidualne i grupowe konsultacje z psychologiem dla grupy 8 osób, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla grupy 8 osób

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

   b)   miejsca przeprowadzenia kursów,

   c)   informacje dotyczące  materiałów szkoleniowych,

   d)  catering,

     3.   Termin realizacji zamówienia: sierpień 2012 roku

     4.   Cena jest jedynym kryterium wyboru

     5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

     6 .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pokój 115. Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem nr 32 284 68 57, należy złożyć w terminie do: 31.07.2012 do godziny 15:30.  Na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

     7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.08.2012 o godzinie 8:00

     8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2012                                                 

     9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

SPOTKANIE  INFORMACYJNO  -  REKRUTACYJNE 2013R.

 

W dniu 30 marca 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do Projektu " Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg”.

W spotkaniu wzięło udział 7  kobiet i 3 mężczyzn. Zebranym uczestnikom został przedstawiony plan działań w projekcie, ilość przewidywanych uczestników oraz rodzaje planowanych szkoleń: szkolenie z doradcą zawodowym w zakresie podniesienia umiejętności społeczno - zawodowych, szkolenie z psychologiem w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych, przewiduje się  kursy zawodowe oraz wsparcie asystenta rodziny. Zostały rozdane ankiety rekrutacyjne na podstawie których przeprowadzona została kwalifikacja uczestników. Zebrane informacje w ankiecie dotyczyły; sytuacji zawodowej (praca, bezrobocie, nieaktywność zawodowa), zainteresowania rodzajem kursów oraz sytuacji rodzinnej.

 

 

PROGRAM  W  2012r.

 

Od 1 stycznia 2012 ruszyła kolejna edycja realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu Projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg”. Doświadczenia poprzednich lat wykazały, iż zastosowane wobec uczestników Projektu wsparcie w postaci przygotowania zawodowego, zdobycie nowych kwalifikacji, nabycie kluczowych umiejętności psychospołecznych zwiększyło ich szanse na znalezienie pracy. Osoby te stały się bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi kandydatami w gronie osób starających się o pracę. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie pozwoli na zwiększenie szans w znalezieniu  pracy, a tym samym na poprawienie kondycji finansowej i statusu społecznego osoby/rodziny.

W tym roku projekt skierowany jest do grupy 8-osobowej. Podobnie jak w minionych latach, w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej będą organizowane  spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, szkolenia zawodowe oraz wsparcie asystenta rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej