gops logo 5.JPG

KOMUNIKATY

 

25.03.2018r.

Informujemy, że w ramach programu SENIOR+, którego głównym celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, Gmina Tworóg tworzy KLUB SENIOR+ dla 35 uczestników.
UCHWAŁA NR 34 RADY MINISTRÓW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020

 

Program SENIOR+ (UCHWAŁA NR 157 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020)
01.01.2018r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa śląskiego w Katowicach zajmującego się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego zostają przejęte przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej ul. Powstańców 41a 40-024 Katowice, tel. 32 2077828

Wszystkie sprawy związane z koordynacją będą załatwiane pod tym adresem.


14.08.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do składania ofert na:

- Przeprowadzenie warsztatów stylizacji i wizażu
Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 15.00

Pełna treść ogłoszenia14.08.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do składania ofert na:

- Przeprowadzenie warsztatów teatralnych, które obejmują minn. zajęcia rozwoju osobistego
Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 15.00

Pełna treść ogłoszenia03.10.2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do składania ofert na:

- usługa polegająca na przeprowadzeniu grupowych sesji coachingowych dla bezrobotnych uczestników projektu „Wszyscy razem” w celu odpowiedniego zmotywowania oraz towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania społecznego i podjęcia zatrudnienia,  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji Grup Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym - projekty pozakonkursowe realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Termin składania ofert: 14.10.2016 r. do godz. 13.00

- usługa polegająca na przeprowadzeniu grupowych sesji psychologicznych dla bezrobotnych uczestników projektu „Wszyscy razem” w celu odpowiedniego zmotywowania oraz towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania społecznego i podjęcia zatrudnienia,  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji Grup Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym - projekty pozakonkursowe realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Termin składania ofert: 13.10.2016 r.

- usługa polegająca na przeprowadzeniu grupowych sesji doradcy zawodowego dla bezrobotnych uczestników projektu „Wszyscy razem” w celu odpowiedniego zmotywowania oraz towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania społecznego i podjęcia zatrudnienia,  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji Grup Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym - projekty pozakonkursowe realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Termin składania ofert: 13.10.2016 r.

Pełna treść ogłoszeń23.09.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje o rozpoczętej w dniu 23.09.2015 rekrutacji do projektu pt „ Wszyscy Razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim. Rekrutacja trwa do 31.10.2015r. Ankieta rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16.

 Regulamin rekrutacji 

 


02.10.2015r.

Dział świadczeń rodzinnych gminnego ośrodka pomocy społecznej w Tworogu informuje że zbliża się nowy okres zasiłkowy 2015/2016   W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tutejszego ośrodka i składanie nowych wniosków. 


 

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje, że od stycznia br. jest realizowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków dotyczących realizacji Programu na adres skrzynki mailowej: profialkotworog@op.pl

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

W dniach 23 do 28 lutego 2015 r. odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów.


W dniach od 23 do 28 lutego 2015 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.


Informujemy również, iż w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zorganizowało bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne. Harmonogram dyżurów znajduje się na stronie www.poradnictwo.cme.org.pl
.

 

Filia OPOPP w Tworogu
ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg
tel. 572-421-529

MTU4eDExOSFjcm9w,plakat-pokrzywdzeni-2015-v3

 

 

PROJEKT „SCHEMATOM STOP!”

 

Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Baza danych Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz innych organizacji działających na rzecz rodziny zawierających ich ofertę pomocową

 

 

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)  W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014 

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Tworóg działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Tworóg. 

Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Tworóg pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2014 - styczeń 2015. 

Wymagania wobec Partnera: 1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.: 1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących, 2) posiadać zdolności administracyjne do: a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ, b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego, c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł, 3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania. 

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach: 1) administrowania, 2) transportu, 3) magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiegofunduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/ 

Tryb składania wniosków: 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. 2. Termin składania wniosków: 12 grudnia 2014 r. 3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: biuro@bzczestochowa.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres: Bank Żywności w Częstochowie ul. Waszyngtona 47A 42-217 Częstochowa 

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616. 

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do: 1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu. 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2014. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.   

         Prezes Zarządu        Banku Żywności w Częstochowie 

                  (-) Norbert Kępiński  

Tworóg, dnia 5 grudnia 2014 r.

 

Wniosek w formacie DOC

 

Wniosek w formacie PDF

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE  -  MEBLE

 

1.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert na:

- wykonanie mebli biurowych.

2.      Przedmiot zamówienia (opis): jest dostawa wraz z montażem i wniesieniem mebli biurowych na I- piętro.

OPIS ZAMÓWIENIA:

 

a) szafa ( 1 szt.)

- dwudrzwiowa

- 4 półki (ułożonymi w równych odległościach)

- drzwi zamykane na klucz

- wykończenia PCV

- okres gwarancji min. 24 miesiące

- kolor zgodny z załącznikiem nr 1

- wymiary szafy są podane w załączniki nr 1 do zapytania cenowego.

 

b) kontener pod biurko ( 1 szt.)

- 4 szuflady

- centralny zamek na klucz

- wykończenia PCV

- okres gwarancji min. 24 miesiące

- kolor zgodny z załącznikiem nr 1

 

c) biurko w kształcie litery L (1 szt.)

- grubość płyt ( min. 2,0-2,2 cm) w tym blatu

- wykończenia PCV

- okres gwarancji min. 24 miesiące

- kolor zgodny z załącznikiem nr 1

 

 d) krzesło obrotowe ( 1szt.)

   Minimalne funkcje:

- podłokietnik

- regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny gazowej:

- mechanizm umożliwiający regulację kąta pochylenia oparcia względem siedziska.

- zamawiający wymaga kolor obicia siedziska i oparcia; czarny lub brąz

- rysunek stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

 

3.      Termin realizacji zamówienia: 28 lipca -11 sierpnia

4.       Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

-  nazwę wykonawcy;

 -  adres wykonawcy;

 -  NIP wykonawcy;

 - regon wykonawcy;

 -  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

- termin realizacji zamówienia;

-okres gwarancji:

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 

   do niego zastrzeżeń.

5.      Oferty należy złożyć w terminie do: 24.07.2014 do godz.14:30

6.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2014 o godz. 8:00

7.      Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni

od dnia otrzymania faktury.

8.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Janoszka (Nr tel. 3228468 )

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje, iż od lipca 2014r. przyjmowane są wnioski na wydanie Karty Dużej Rodziny. Rodziny z trójką i większą ilością dzieci mogą zgłaszać się po wnioski o wydanie KDR do pok. 115 (1 piętro) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0.png

 

Aktywny Samorząd 2014

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" (finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku.

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji na stronie http://www.pcpr.tarnogorski.pl/as_wzory.html

 

Spotkania edukacyjne w ramach programu „ABC przedsiębiorczości na wsi II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza na spotkania edukacyjne w ramach programu „ABC przedsiębiorczości na wsi II”, podczas których każdy będzie mógł opracować swój pomysł na biznes.

Zapraszamy szczególnie osoby samodzielne, odważne, kreatywne, systematyczne, które myślą o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Dzięki spotkaniom osoby zainteresowane stworzeniem własnego biznesu poznają szczegółowe zasady uruchamiania działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanu, rejestracji działalności, a także uzyskają wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności, by ta generowała zyski, a nie straty.

Cykl spotkań odbędzie się w dniach: 25.06.2014r., 27.06.2014r. oraz 30.06.2014r., o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Tworogu

!!! Zapraszamy !!!

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – KURSY 2014r.

 

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert.

1.      Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie kursu:      

   a). Kasa fiskalna z obsługą programu magazynowego Subject- 2os.

   b). Wózek widłowy z programem magazynowego Subject- 2 os.

    c). Wózek widłowy- 3 os.

    d.) Kucharz małej gastronomi-1 os.

    2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilość godzin szkolenia, cena za godzinę szkolenia

   b)   miejsca przeprowadzenia kursów,

   c)   informacje dotyczące  materiałów szkoleniowych,

   d)  catering

      3.   Termin realizacji zamówienia: 23 czerwiec-30 listopad 2014

      4.   Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

     6.  Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pokój 115. Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: gopstworogefs@op.pl

          lub faksem nr 32 284 68 57, należy złożyć w terminie do: 12.06.2014 do godziny 14:30. 

          Na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                       

     7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.06.2014 o godzinie 8:00.

     8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2014                                                 

     9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami-Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

PORADNICTWO  PRAWNE

 

Informujemy o możliwości skorzystania z poradnictwa prawnego, szczególnie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.

Poradnictwo prawne jest udzielane dwa razy w miesiącu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i zapisaniu się na konsultację.

Wszelkie informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 32 284-68-57.

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – ASYSTENT RODZINY 2014r.

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia oferty.

      1.  Przedmiot zamówienia :       

        a)  ASYSTENT RODZINNY- proszę o podanie ceny dla 1 rodziny

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

      3.   Termin realizacji zamówienia: od 19 maj – 23 września  2014 roku

      4. Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 

              do niego zastrzeżeń.

    6.  Oferty należy złożyć w terminie do: 12.05.2014 do godziny 16:30.

    7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.05.2014 o godzinie 8:00.

    8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, po otrzymaniu środków nie później niż     30.11.2014  r.                                               

    9.  Sposób przygotowania oferty:

        Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej komputerowej.   

        Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w   

       siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

       Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w  pokoju 115. Pocztą lub

       elektronicznie na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem po numer 32 284 68 57

 10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – kursy 2013r.

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert.

2.      Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie kursu:      

a). Kadry i płace - 1 os.

b). Wózek widłowy z programem Subject - 2 os.

c). Wózek widłowy - 1 os.

d.) Kucharz małej gastronomi - 1 os.

e.) Kurs szycia - 1 os.

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilość godzin szkolenia, cena za godzinę szkolenia

   b)   miejsca przeprowadzenia kursów,

   c)   informacje dotyczące  materiałów szkoleniowych,

   d)  catering

      3.   Termin realizacji zamówienia: wrzesień-listopad 2013 roku

      4.   Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 

              do niego zastrzeżeń.

      6 .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pokój 115. Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem nr 32 284 68 57, należy złożyć w terminie do: 30.08.2013 do godziny 12:30.  Na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

    7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.09.2013 o godzinie 8:00.

    8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2013                                                 

    9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami-Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE – ASYSTENT RODZINNY

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia oferty.

      1.  Przedmiot zamówienia :      

        a)  ASYSTENT RODZINNY-- proszę o podanie ceny dla 1 rodziny

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

      3.   Termin realizacji zamówienia: od 13 sierpnia – 23 listopada  2012 roku

      4. Cena jest jedynym kryterium wyboru

      5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

    6.  Oferty należy złożyć w terminie do: 02.08.2012 do godziny 15:30.

    7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.08.2012 o godzinie 8:00.

    8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2012                                               

    9.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej komputerowej.   

Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”.                    

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w  pokoju 115. Pocztą lub elektronicznie na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem po numer 32 284 68 57

 10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

ZAPYTANIE   CENOWE  -  DORADZTWO

 

W związku z art.4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zaprasza do złożenia ofert:

3.      Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie kursu:      

a). Indywidualne i grupowe konsultacje z psychologiem dla grupy 8 osób, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla grupy 8 osób

2.   Inne istotne warunki zamówienia :

   a)   ilości godzin szkolenia,

   b)   miejsca przeprowadzenia kursów,

   c)   informacje dotyczące  materiałów szkoleniowych,

   d)  catering,

     3.   Termin realizacji zamówienia: sierpień 2012 roku

     4.   Cena jest jedynym kryterium wyboru

     5.   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

         a)  nazwę wykonawcy;

         b)  adres wykonawcy;

         c)  NIP wykonawcy;

         d)  regon wykonawcy;

         e)  wartość przedmiotu zamówienia:

             Cenę netto………………...zł ( słownie:…………………………. złotych)

             Podatek VAT………...……zł ( słownie:………………………… .złotych)

             Cenę brutto…………….….zł ( słownie:…………………………...złotych)

         f)  termin realizacji zamówienia;

         g)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

     6 .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pokój 115. Pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: gopstworogefs@op.pl lub faksem nr 32 284 68 57, należy złożyć w terminie do: 31.07.2012 do godziny 15:30.  Na kopercie należy umieścić napis” Oferty kursów”                      

     7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.08.2012 o godzinie 8:00

     8.  Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po otrzymaniu środków nie później niż 30.11.2012                                                 

     9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Izabela Janoszka (Nr tel. 32 284 68 57)

 

URUCHOMIONO PORTAL NA TEMAT FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH

 

Nawiązując do pisma Pani Janiny Szumlicz Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-III-074-25-DM/12 z dnia 2 marca 2012roku, uprzejmie informujemy, że został zakończony pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub klubu dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

 

 

 

Powrót do strony głównej