gops logo 5.JPG

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 

            Zgodnie z nowelizacjš ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Tworóg zarzšdzeniem nr 326/278/2011 z dnia 6 paŸdziernika 2011r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin łšczšcych swojš wiedzę, umiejętnoœci oraz możliwoœci wynikajšce z instytucji, którš reprezentujš, podejmujšca skoordynowane działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Tworóg.

W skład zespołu wchodzš przedstawiciele:

ˆ       Komisariatu Policji w Tworogu;

ˆ       Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Tworogu,

ˆ       Gminnej Komisji ds. Rozwišzywania problemów Alkoholowych w Tworogu

ˆ       Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu,

ˆ       Caritas Parafii Tworóg,

ˆ       kuratorów sšdowych Sšdu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

ˆ       szkół i przedszkoli z terenu gminy.

 

Jeœli jesteœ ofiarš przemocy w rodzinie, zgłoœ to jednemu z przedstawicieli instytucji wymienionych powyżej. Od przedstawicieli Policji, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia oraz oœwiaty możesz żšdać wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Wszczęcie tej procedury powoduje powołanie przez przewodniczšcego zespołu interdyscyplinarnego grupy roboczej, która będzie się zajmowała problematykš przemocy w Twojej rodzinie. W czasie posiedzeń grupy roboczej przeprowadzona jest rozmowa z ofiarš i sprawcš przemocy. Członkowie grupy roboczej diagnozujš  problemy w danej rodzinie oraz opracowujš indywidualny plan działania pomocowego zawierajšcego podział zadań na poszczególnych członków grupy, ofiarę oraz sprawcę przemocy.  Plan ten podlega weryfikacji w zależnoœci od zachodzšcych w rodzinie zmian. Sytuacja jest na bieżšco monitorowana przez członków grupy roboczej. Jeżeli osoba stosujšca przemoc nadużywa alkoholu członkowie zespołu kierujš sprawę do Gminnej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych. Jeœli członkowie grupy roboczej powezmš podejrzenie o popełnieniu przestępstwa œciganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie zgodnie z art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, zawiadamiajš o tym Policję lub Prokuraturę.

 

Jeœli jesteœ œwiadkiem przemocy w rodzinie pamiętaj, œwiadek przemocy, to bardzo ważna osoba! Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc. Nie zwlekaj, powiadom o swojej wiedzy, bšdŸ podejrzeniach jednš z instytucji wchodzšcych w skład Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg.

 

Placówki œwiadczšce pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

  1. Punkt Interwencji Kryzysowej działajšcy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16, pokój 104, tel. 32/381-84-73, pomocy w punkcie udzielajš psycholog i prawnik. Pomoc udzielana jest od poniedziałku do pištku w godzinach od 1600 do 1900

 

  1. Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Tworogu

      ul. Zamkowa 16, pokój nr 15, tel. 32/285-74-14 wew. 35. Pomoc w sprawach   socjalnych, bytowych, możliwoœć bezpłatnego skorzystania z porad prawnych.

      Przy Gminnym Oœrodku Pomocy Społecznej w Tworogu działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

3.  Komisariat Policji w Tworogu

     ul. Zamkowa 16, tel. 32/393-53-08

 

4. Gminna Komisja ds. Rozwišzywania Problemów Alkoholowych działajšca przy     Urzędzie Gminy w Tworogu. Pomoc w skierowaniu sprawcy przemocy na leczenie odwykowe oraz uzyskanie innej pomocy zwišzanej z problemem uzależnienia od alkoholu. Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz prawna dla mieszkańców Gminy Tworóg.

 

5. Tarnogórski Oœrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (TOTU) Tarnowskie góry, ul. Karłuszowiec 11, tel. 32/769-00-01, 32/383-15-30

     Profesjonalna pomoc osobom z problemem alkoholowym, uzależnionym i ich rodzinom. Przy oœrodku działa punkt konsultacyjny oraz istnieje możliwoœć skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej (wtorek od 1600 do 2000) .

 

6. Poradnia Specjalistyczna uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

    Tarnowskie Góry, ul. Piłsudzkiego 16, tel. 32/285-28-64, 32/285-28-64

    Czynna od poniedziałku do czwartku od 700 -2100  Pištek 700 - 1500

 

7. Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach

    Tarnowskie Góry, ul. Koœciuszki 6-8

    Tel.: 32/768-22-55

 

8. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

    Tel.: 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls)

    Czynny: poniedziałek-pištek: 1000 – 2200

                  niedziele i œwięta:      800 – 1600

 

9. Fundacja Pozytywnych Zmian

    baner_mapa

 

10. Oœrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem     

Filia OPOPP w Tworogu

Adres: ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl, Telefon ogólny oœrodka:  518 135 318, telefon w godzinach pracy specjalistów: 572 421 529

www.poradnictwo.cme.org.pl

Oœrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 Tworóg, ul. Zamkowa 16

Tel. 572 421 529 TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalistów

 

Poniedziałek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pištek

Sobota

Specjalista/ godziny pracy

 

 

 

 

 

 

Osoba pierwszego kontaktu

 

9:00 – 12:00

 

 

 

 

Psycholog

 

13:00 – 15:00 (co 2 tyg.)

 

 

 

 

Prawnik

 

15:00 – 18:00 (co 2 tyg.)

 

 

 

 

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu 502 730 953

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

8:00 – 12:00

 

 

Powrót do strony głównej